طي حكمي از سوي رئيس هيت مركزي نظارت بر انتخابات شورا هاي اسلامي كشور:
رييس هيئت نظارت شوراهاي اسلامي شهرستان گناباد انتخاب شد