قسم حضرت عباس یا دم خروس

شکوائیه یک شهروند ( عباسعلی )

 بنام خدا

برای خرید دارو بالاجبار به داروخانه شبانه روزی مراجعه نمودم ویک بسته قرص امیپرازول ابتیاع کردم ؛ روی بسته قرص که هنوز دو ماه از تاریخ تولید ان نگذشته بود قیمت7616ریال نوشته شده بود.

اما اقای دکتر قیمت آنرا 10/000 ریال محاسبه نمودند و پس از سوال ازنحوه محاسبه گفتند : دارو گران شده است . سوال از مسولین اینست که اگر شرکتهای داروساز  مجاز به افزایش قیمت34% هستند وکسی نمیتواند جلودارشان باشد .حداقل قیمت روی دارو را نیز تغییر دهند تا عواقب روحی روانی ان برای خریدار کمتر باشد