اولین معامله قراردادهای آتی سکه تحویل فروردین

افزایش تولید نفت ایران در نوامبر 2012